ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HUUROVEREENKOMST.

 1. De huurder verklaart zich akkoord met de inhoud van deze huurovereenkomst van zodra hij met de machine begint te werken, wat zal blijken uit de urenteller.
 2. Het is volledig verboden lasten op te heffen met de machines, ook niet aan hiervoor desbetreffende hijsogen.
 3. Wanneer de huurder VOOR de aanvang van de werken met de machine opmerkingen zou hebben van eender welke aard dan ook, dient hij voorafgaandelijk (dus voor de start van het gebruik van de machine) met de verhuurder contact op te nemen.
 4. De machine dient in dezelfde staat terug binnen gebracht te worden, met alle toebehoren en gereedschappen. Tekorten vallen ten koste van de huurder. Bij het terugbrengen van de machine dienen de bakken en de rupsen proper gemaakt te zijn. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zal de verhuurder aan de huurder een kost aanrekenen voor het proper maken van de machine.
 5. De daghuurprijs omvat maximaal 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week.
 6. Wanneer bij het einde van de huurovereenkomst wordt vastgesteld dat deze uren werden overschreden, zal er een extra kost aangerekend worden per aanvangend uur.
 7. De machine wordt verhuurd met een volle brandstoftank. Ofwel dient de machine teruggebracht te worden met eveneens een volle brandstoftank ofwel wordt het verbruik bij de afrekening aangerekend.
 8. De daghuurprijs is exclusief de eventuele transportkosten (het brengen en ophalen van de machine).
 9. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een vooraf afgesproken termijn of periode. De huurovereenkomst komt in elk geval ten einde wanneer de machine terug wordt gebracht bij de verhuurder of wanneer er de verhuurder wordt gemeld (via mail of telefonisch) dat men de machine niet langer nodig heeft, met dien verstande dat een begonnen dag een volledig dag betekent en dat er aldus een volle dag zal worden aangerend.
 10. De huurder wordt er attent op gemaakt dat ten allen tijde de veiligheid- en bedieningsinstructies dienen te worden nageleefd. Werken zonder veiligheid-beugel of veiligheidsvoorschriften is geheel op eigen risico. In elk geval van onvolledigheden dient de huurder alvorens de aanvang van de werken de verhuurder hierover te contacteren.
 11. De huurder neemt er kennis van dat de gehuurde machine niet op de openbare weg mag gebracht of gebruikt worden. Voor zover de huurder dit wel zou doen, dient hij in te staan voor alle nadelige gevolgen daarvan.
 12. Deze huurovereenkomst houdt geen enkel wettelijke toelating in om het voertuig te besturen noch brengt het enige medeplichtigheid van de verhuurder met zich mee. De huurder neemt wat dit punt betreft alle verantwoordelijk voor zijn/haar rekening.
 13. De machine wordt aan de klant verhuurd met alle noodzakelijke en wettelijke bijhorigheden. Dewelke steeds bij einde huurcontract aanwezig moeten zijn.
 14. De klant zal de verhuurder onmiddellijk van elke (motor)pech en van elk ongeval verwittigen. Behalve bij schriftelijk akkoord van de verhuurder zal geen enkele arbeid aan de machine mogen worden uitgevoerd door een derde of de klant.
 15. De klant verbindt er zich toe de machine als een goede huisvader te gebruiken. Waaronder het dagelijks onderhoud valt.
 16. Het is de klant/huurder absoluut verboden : de machine toevertrouwen aan een derde, het in pand geven van de machine, het wijzigen of vervormen van de machine. In het algemeen verbindt de klant er zich toe de machine te onderhouden dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de huurovereenkomst. Alleen de huurder heeft het recht de machine te besturen en de huurder staat in voor de schade aan de machine die zou worden veroorzaakt naar aanleiding van het besturen of gebruiken van de machine door de derde, onverschillig of dit met medeweten dan wel met toestemming gebeurde van de huurder.
 17. De huurder is vanaf de aanvang van de huurperiode verantwoordelijk voor de machine, diefstal of schade zal de huurder in elk geval aan de verhuurder vergoeden.
 18. Elke schade aan de machine als gevolg van een fout, zelfs een lichte, of als gevolg van nalatigheid van de huurder of van elke eventuele bestuurder of gebruiker, zal de huurder worden aangerekend en zal door de huurder moeten worden betaald bij het einde van de huurovereenkomst . De huurder ziet af van elke vordering tegen de verhuurder als gevolg van een ongeval waarvan hijzelf of de gebruiker, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van de vordering die door derden zou worden gesteld tegen de huurder voor zijn rekening. Ingeval van ongeval moet de huurder de verhuurder onmiddellijk verwittigen per mail.
 19. De klant zal op de machine elk teken van eigendomsrecht aangebracht door de verhuurder gedogen en zal zijn exemplaar van deze overeenkomst bewaren in het voertuig.
 20. Voor alle onder-verhuringen gelden alle verhuurvoorwaarden van de oorspronkelijke verhuurder.
 21. Verhuringen van meer dan 4 weken worden steeds per 4 weken gefactureerd.
 22. Elk geschil als gevolg van deze overeenkomst behoort toe aan de bevoegdheden van de Rechtbank in Brugge.
 23. De facturen van de huurder zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Bij het overschrijden van deze betalingstermijn zal een verwijlintrest worden aangerekend van 10% per jaar, als tevens een schadebeding van 10% met een minimum van 40,00 EUR.
 24. Elk geschil als gevolg van deze overeenkomst behoort toe aan de bevoegdheden van de Rechtbanken en Vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Brugge en is onderworpen aan het Belgisch recht.
Heb je interesse in één van onze machines?